Realizacje

Ochrona środowiska

OŚ Hajdów w Lublinie - etap III

Pragniemy przedstawić Państwu kolejny projekt na Oczyszczalnię Ścieków Hajdów w Lublinie.

Tym razem wraz z Generalnym Wykonawcą firmą INŻYNIERIA Rzeszów SA zostaliśmy wybrani na wykonawcę prac projektowych oraz wykonawczych w zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA dla zadania : Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem I/1b„Przebudowa OŚ Hajdów – przebudowa osadników wtórnych i pozostałe działania poprawiające pracę oczyszczalni”, wchodzącym w zakres Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – Etap III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakres zadań do wykonania:

 • Wykonanie projektu branżowego,
 • Wyposażenie osadników wtórnych w pomiary MLSS, przepływu oraz rozwarstwienie osadu,
 • Niezbędne prace elektryczne i AKPiA w obrębie krat, stacji dozowania, piaskowników, pompowni wody technologicznej oraz komory czerpalnej, poza instalacjami wewnętrznymi urządzeń będącymi w dostawie urządzeń technologicznych,
 • Prace programistyczne oraz wpięcie do istniejącego systemu wizualizacji.

Zakończenie prac przewidywane jest na II kwartał 2022 r.

Stacja Uzdatniania Wody w Nowej Dębie - etap II

W zakresie umowy dla zadania  „Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla gminy Nowa Dęba – etap II” będziemy realizować zakres elektryczny oraz AKPiA. Projekt ten jest współfinansowany ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego
Nr 5.4 Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska.

Zakres robót obejmować będzie:

 • Roboty w obrębie zbiorników żelbetowych monolitycznych retencyjnych wody użytkowej,
 • Roboty w obrębie wież desorpcyjnych oraz filtrów węglowych,
 • Roboty AKPiA,
 • Pomiary elektryczne, szkolenia obsługi, rozruchy i dokumentacja.

Projekt ten jest kontynuacją rozbudowy ujęcia wody, który został zrealizowany przez naszą firmę w zakresie robót elektrycznych i AKPiA w 2015 r.

Zakończenie prac przewidziane jest na IV kwartał 2021 roku.

OŚ Hajdów w Lublinie - etap III

Pragniemy przedstawić Państwu kolejny projekt na Oczyszczalnię Ścieków Hajdów w Lublinie.

Wraz z Generalnym Wykonawcą firmą INŻYNIERIA Rzeszów SA zostaliśmy wybrani na wykonawcę prac projektowych i wykonawczych w zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA dla zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem I/1a „Przebudowa OŚ Hajdów – system napowietrzania” wchodzącym w zakres Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – Etap III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakres zadań do wykonania:

 • Pomiar i regulacja napływów do reaktorów,
 • Modernizacja układu zasilania urządzeń w energię elektryczną,
 • Montaż i uruchomienie sond tlenowych,
 • Modernizacja i rozbudowa systemu SCADA,
 • Dostawa, montaż i uruchomienie sieci, instalacji i urządzeń elektro – energetycznych oraz AKPiA,
 • Prace projektowe branży elektrycznej i AKPiA

Zakończenie prac przewidywane jest na III kwartał 2022 r.

Oczyszczalnia ścieków w m. Krasnystaw

Kolejny kontrakt w portfelu zamówień , który będziemy realizować wraz z INŻYNIERIA Rzeszów SA, jest to „MODERNIZACJA GOSPODARKI OSADOWEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KRASNYMSTAWIE – ETAP I”.  Zadanie realizowane będzie w systemie "Projektuj i buduj".

Zakres zadań do wykonania:

 • Prace projektowe (koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt przebudowy sieci kolizyjnych),
 • Roboty budowlano-montażowe branży elektrycznej i AKPiA w ramach budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków,
 • Roboty tymczasowe i pomocnicze w ramach modernizacji oraz przełączeń obiektów i urządzeń,
 • Wykonanie okablowania przewracarek osadu w halach suszenia osadu,
 • Wykonanie zasilania zaplecza budowy.

Zakończenie prac przewidywane jest na I kwartał 2021 r.

OŚ w Krośnie

Jednym z wykonywanych aktualnie przez nas projektów jest Oczyszczalnia Ścieków w Krośnie.

Tym razem jesteśmy wykonawcą inwestycji – Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Krośnie.

Zakres zadań do wykonania:

 • Kompleksowe wykonanie prac elektrycznych,
 • Doposażenie sprefabrykowanych rozdzielnic,
 • Demontaż oraz montaż filtrów do falowników,
 • Dostosowanie rozdzielnic do zwiększonego obciążenia.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij